Opistoinfo

 

Opetushallitus (OPH) antoi uudet opetussuunitelmien perusteet taiteen perusopetukselle (TPO) elokuussa 2017. Niiden pohjalta oppilaitokset tekivät omat opetussuunnitelmansa (OPS), jotka otetaan käyttöön elokuussa 2018. Syksyllä 2018 aloittavat oppilaat opiskelevat uusien OPSien mukaisesti.

Uuden OPSin käyttöönotossa on kolmen vuoden siirtymäaika. Tänä aikana voi suorittaa vanhan OPSin mukaisia tasosuorituksia. Elokuusta 2021 alkaen kaikki oppilaat opiskelevat uuden OPSin mukaisesti.

Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry.:n hallitus hyväksyi uuden opetussuunnitelman kokouksessaan 25.4.2018. Katso tästä Pakilan musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma Pakilan OPS

Tulemme lisäämään OPSin liitteeksi oppiaine- ja instrumenttikohtaiset taitotaulut sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tässä esimerkkinä pianon taitotaulu.

Tässä vanha, toistaiseksi voimassa oleva opetussuunnitelma:

PAKILAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

TOIMINTA-AJATUS

Pakilan musiikkiopisto on oppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta taiteen perus-opetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Opetuksen tulee luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämän-ikäiselle harrastamiselle sekä antaa taidot ja valmiudet ammattiopintoihin.

Opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastusta ja oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Opetuksen kehittäminen perustuu kansalliseen ja kansainväliseen musiikkikasvatuksen muutokseen, moniarvoisen musiikkikulttuurin ala- ja sisältökohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä avoimeen vuorovaikutukseen musiikinopetusta järjestävien oppilaitosten, eri taiteenalojen ja muiden tahojen kanssa.

Pakilan musiikkiopistossa järjestetään musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opetusta. Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille. Aikuiset opiskelevat joko perustason tai musiikkiopistotason oppimäärän mukaisesti. Oppilaitoksessa on musiikkileikkikoulu alle kouluikäisille lapsille sekä 2-vuotinen esiopetusjakso (= soitinkarusellit) 6-8-vuotiaille.

PAKILAN MUSIIKKIOPISTON ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Opetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa opiskeluympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppiminen on seurausta oppilaan omasta toiminnasta. Tästä seuraa, että opettajalla on keskeinen merkitys oppilaan opiskelutaitojen ja opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että se mahdollistaa erilaisten oppilaiden edistymisen. Oppiminen on kannustavaa vuorovaikutusta tavoitteet, resurssit ja edellytykset huomioiden.

Opiskeluympäristöllä tarkoitetaan sekä fyysistä ympäristöä että ilmapiiriä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri. Hyvä opiskeluympäristö kannustaa oppilaan aktiivisuutta, luovuutta, itsenäistä ajattelua ja oppimismotivaatiota ja mahdollistaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Onnistumisen kokemukset, jotka musiikissa usein syntyvät pitkäjänteisen työskentelyn kautta, kasvattavat oppilaan uskoa omiin kykyihinsä.

Työtapojen tulee mahdollistaa se, että oppilas voi asettaa omat tavoitteensa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja. Keskeistä on vuorovaiku-tus opettajan ja oppilaan välillä ja oppilaiden kesken sekä erilaisten oppimis-, työskentely- ja arviointitapojen huomioon ottaminen.

PAKILAN MUSIIKKIOPISTON TOIMINNAN TAVOITTEET

HYVÄ MUSIIKKISUHDE

– luo valmiudet musiikin monipuoliselle harrastamiselle opiskeluaikana ja sen jälkeen
– antaa valmiudet musiikin ammattiin tähtäävien opintojen aloittamiselle perusopintojen jälkeen
Oppilaalle muodostuu käsitys musiikista ja soittamisesta harrastuksena ja ammattina sekä musiikin merkityksestä omassa elinympäristössä rikastuttavana elämänulottuvuutena.
– myönteinen suhtautuminen musiikkiin, säännölliseen harjoitteluun ja esiintymiseen
– eri musiikin ilmaisumuotoihin tutustuminen (painotus oppilaan valitseman musiikin lajin mukaan: länsimainen taidemusiikki, kansanmusiikki, pop/jazz)
– musisoimisen ilo
– oppilaan lähtökohdista rakentuva hyvä ja positiivinen suhde musiikkiin
– kestävä ja itsenäinen soittoharrastus
– oppilaan mahdollisuudet huomioiva monipuolinen ja käytännöllinen soittotaito
Opetuksen tulee huomioida kaikki musiikillisen toiminnan osa-alueet:
– musiikin kuuntelu
– musiikin esittäminen
– muu musiikin tekeminen: komponointi, sovittaminen, improvisointi,vapaa säestys, yhteismusisointi jne.
Musiikin sisäistäminen:
– musiikillisten mielikuvien toteutus
– oma musiikillinen näkemys

Materiaalina ja ohjelmistona käytetään SML:n tasosuoritus-vaatimuksia ohjelmistoluetteloineen sekä muuta vastaavan tasoista materiaalia (myös opettajan ja oppilaan itse tuottamaa).

OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Varhaisiän musiikkikasvatus

Tavoitteet
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että
– lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle
– lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin

Keskeiset sisällöt/musiikkileikkikoulu
Musiikin elementit – rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri – muodostavat opetuksen keskeisen sisällön.
Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen.

Keskeiset sisällöt/soitinkarusellit
Soitinkarusellit on 6-8-vuotiaille suunnattua varsinaisiin soitinopintoihin valmentavaa opetusta. Sen tavoitteena on lapsen musiikillisen itsetunnon rakentaminen ja soittamisen alkeiden oppiminen. Eri musiikin lajeihin, musisoinnin alkeisiin ja notaatioon tutustutaan kuuntelemalla, soittaen ja omin kokeiluin ja pyritään siten musiikin omakohtaisen merkityksen tajuamiseen. Opetukseen voida integroida myös muiden taiteenlajien työtapoja. Opintojakso on 2-vuotinen. Harkinnan mukaan voidaan myöntää kolmas vuosi.

Musiikin perustaso

Tavoitteet

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas
– oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja
– oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia
– kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan

Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on perehtyminen pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon sekä yhteismusisoinnin perusteisiin. Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Opetus pyritään toteuttamaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opetuksen kanssa.
Musiikin perustason opintoihin sisältyvät musiikin perusteet suoritettuaan oppilas
– osaa laulaa ja kirjoittaa valitsemalleen musiikinlajille ominaisia melodioita
– hallitsee monipuolista ohjelmistoa
– on harjaantunut rytmin hahmottamiseen
– osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia harmoniakulkuja
– tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä
– hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan
– tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa
– on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen

Musiikkiopistotaso

Tavoitteet

Musiikkiopistotason opintojen tavoitteena on, että oppilas
– kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin
– laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin

Keskeiset sisällöt

Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opintojen keskeisenä sisältönä on kehittää oppilaan musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta niin, että hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Oppilas harjaantuu omaksumaan ja esittämään laajoja musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan ja musiikilliseen vuorovaikutukseen. Mahdolliset sivuaineopinnot ja valinnaiskurssit suunnitellaan tukemaan oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentaa hänen musiikillista näkemystään.

Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Oppilas osaa hahmottaa musiikkia sekä kuulemisen että notaation pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä.

Musiikkiopistotason musiikin perusteiden opinnot suoritettuaan oppilas
– osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia valitsemalleen musiikinlajille ominaisia melodioita
– hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
– kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa
– osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
– osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä
– on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muotorakenteita
– on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta
– osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa

Aikuisten opetus

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.

Musiikkiopistossa järjestetään opetusta instrumentti- ja yhteismusisointi-taidoissa ja musiikin perusteissa. Musiikin perusteet jakautuvat oppiaineiksi seuraavasti:
musiikin perusteet 1, 2 ja 3 ja yleinen musiikkitieto peruskurssi; musiikin perusteiden kaikille yhteiset ja syventävät opinnot..
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitoja opiskellaan oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:
klassinen: piano, cembalo, jouset, puhaltimet, kitara, laulu
kansanmusiikki: puhaltimet, kanteleet, viulu, harmonikka, kosketinsoittimet, laulu
pop/jazz: kitara, basso, rummut, kosketinsoittimet, laulu, saksofoni
Lisäksi annetaan opetusta improvisoinnissa ja vapaassa säestyksessä.
Musiikin erityisalueissa (esim. musiikin teknologia) ja musiikkiin liittyvissä taidemuodoissa (esim. tanssi) pyritään järjestämään lyhyehköjä kursseja.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT

Klassinen musiikki

Opetuksessa huomioitavia länsimaisen taidemusiikin erityispiirteitä:
– pitkä ja hyvin tunnettu historia
– ohjelmisto koostuu aikaisemmin sävelletystä musiikista (lähinnä kolme viime vuosisataa)
– oikeaoppisuuden – autenttisuuden ihanne, vanhan sovittaminen harvinaista
– säveltäminen ja esittäminen eriytyneinä
– pitkä musiikinopetuksen perinne ihanteineen
– tarkka notaatio – laajat teokset

Tavoitteet

– klassisen musiikin ymmärtäminen
o kulttuurinen asema, suhde muihin musiikin lajeihin
musiikkiperinteen tuntemus, historian tuntemus,
tyylitaju, herkistyminen tyylien erilaisille ilmaisullisille vivahteille
– musiikillinen yleissivistys
– musiikillisen maailmankuvan avartaminen
– musiikin kuunteluun ohjaaminen (konsertit, äänitteet)
– rohkea suhde musiikin tekemiseen; säveltämiseen, sovittamiseen jne.
– monipuolinen ja monikäyttöinen harrastajamuusikkous
o oma musiikkisuhde, esiintyminen, yhteissoitto
o eri musiikinlajien tuntemus
o nuotinlukutaito, omaksumiskyky
o vapautunut suhde notaatioon: vapaa säestys, improvisointi, sovittaminen/fuskaaminen

– erikoistuminen klassiseen musiikkiin
– valmiudet ammatilliseen koulutukseen
– opintojen jälkeiseen musiikin harjoittamiseen ohjaaminen
yhteissoiton korostaminen, kamarimusiikki, orkesteri ym.
itseohjautuvuus; ohjelmiston valinta ja harjoittaminen

Sisällöt

– tekniset taidot:
o luonteva, oikea soittoasento ja -tapa
o instrumentin erityisvaatimukset: sointi, sävelpuhtaus, kosketustavat, asemat

– älylliset taidot
o rakenteellisesti merkityksellisten yksiköiden ja kokonaisuuksien hahmottaminen ja jäsentäminen soivasta ja kirjoitetusta musiikista

– ilmaisulliset taidot
o elämyksellinen hahmottaminen
o tyylitajuun perustuva ja luova tulkinta

– em. taitojen soiva toteutus sekä solistisesti että yhteismusisoinnissa

Vanha musiikki

Tavoitteet

– tavoitteena on oppia ymmärtämään ja soittamaan noin vuosina 1500-1750 sävellettyä musiikkia
– pääaineen solististen opintojen lisäksi opinnoissa keskitytään vanhan musiikin erilaisissa yhtyekokoonpanoissa soittamiseen
– opetuksessa pyritään kyseisen aikakauden kokonaiskuvan muodostamiseen ja hahmottamiseen, renessanssi- ja barokkimusiikin tyylikausien sisäisen monimuotoisuuden ja estetiikan ymmärtämiseen
– päämääriin kuuluvat myös kyseisen ajanjakson musiikin ja muiden taiteenlajien yhteys sekä vaikutus myöhempiin musiikin tyylikausiin ja musiikinhistoriaan. Koulutuksella pyritään lisäämään vanhan musiikin ja sen soittimiston tunnettavuutta

Sisällöt

– solistinen pääaine ja yhteissoitto toteutetaan ajanjaksolle tyypillisillä soittimilla, toisin sanoen autenttisilla soittimilla, joiden sointiväri, viritys ja äänimaailma on erilainen niin sanottuihin moderneihin soittimiin verrattuna
– soitinmusiikissa opetellaan tunnistamaan aikakauden sisällä tapahtuneita tyylipiirteiden muutoksia, mm. eri maiden musiikin ajanjaksojen ja koulukuntien välillä. Tutustumalla musiikin eri teosmuotoihin (mm. tanssit, sarjat, variaatiot) harjaannutetaan kuulemaan moniäänistä musiikkia ja totutaan hahmottamaan ja käsittelemään vanhalle musiikille tyypillistä, usein myöhempiin tyylikausiin verrattuna varsin erilaista nuottikuvaa ja notaatiota
– yhtyesoitossa tutustutaan vaihteleviin soitinkokoonpanoihin ja continuosoiton perusteisiin. Totuttaudutaan vanhan musiikin värikkään monipuoliseen nyansointiin ja sointimaailmaan. Keskeisinä harjoituksen kohteina ovat barokkimusiikin moninaiset esityskäytännöt sekä musiikin erilaisen artikuloinnin, fraseerauksen, rytminkäsittelyn ja ornamentoinnin hallinta

Kansanmusiikki

Tavoitteet
– kansanmusiikin opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan muusikkouden yksilöllistä kehittymistä siten, että jokainen voi edetä opinnoissaan omien lähtökohtiensa mukaisesti
– perusopintojen jälkeen oppilaan tulisi kyetä perinteisen ja uuden kansanmusiikin itsenäiseen tuottamiseen: soittamiseen, laulamiseen ja oman musiikin tekemiseen. Tavoitteena on edetä ilmaisutaidon, instrumenttitekniikan, improvisaation, säveltämisen ja ryhmämusisointitaitojen sekä kansanmusiikkitiedon alueilla.
– teoria-aineiden opiskelun tavoitteena on tukea kansanmusiikin opiskelua
– yleisen muusikkouden ja instrumenttitaitojen monipuolisella opiskelulla turvataan nuoren etenemismahdollisuudet sekä ammattilaiseksi että aktiiviseksi, musiikista nauttivaksi harrastajaksi

Sisällöt

– tutustutaan kansanmusiikin tärkeimpiin lajeihin
– muinaissuomalainen musiikki
– pienkantele- ja jouhikkosävelmät, runolaulu, itkuvirsisävelmät, paimensoitot
– uudempi, riimillinen lauluperinne
– rekilaulut, polskalaulut, virret ja balladit
– pelimannimusiikki
– polska, sottiisi, valssi, marssi, polkka
– nykykansanmusiikki
– ulkomainen kansanmusiikki
– oman muusikkouden kehittäminen
– perinnetyylit
– melodian muuntelu, koristelu ja fraseeraus
– omastapäästä-soitot
– omat sävellykset
– ryhmämusisointi
– pienyhtyeet (duo, trio) ja/tai iso orkesteri
– säestäminen ja toisen äänen soittaminen
– vapaa säestys

Pop/jazz -musiikki

Tavoitteet

Rytmimusiikin opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan muusikkouden yksilöllistä kehittymistä siten, että jokainen voi edetä opinnoissaan omien lähtökohtiensa, kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaan.
Musiikin perusteiden opiskelun tavoitteena on tukea rytmimusiikin opiskelua ja antaa yleissivistävää musiikkikasvatusta.

Sisällöt

Peruskurssiopintojen jälkeen opiskelijan tulisi kyetä perinteisen ja uuden rytmimusiikin itsenäiseen tuottamiseen: soittamiseen, laulamiseen ja oman musiikin tekemiseen.
Yleisen muusikkouden ja instrumenttitaitojen monipuolisella opiskelulla turvataan nuoren hyvä suhde musiikkiin, etenemismahdollisuudet aktiiviseksi, musiikista nauttivaksi harrastajaksi, jopa ammattilaiseksi asti.

Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitel- man mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilö- kohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolli- set suoritukset ja arviointimenettely. Opetusta järjestettäessä on otettava huomioon, että opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hy- väkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan musiikil- listen kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan käsin sekä musiikin elämyksellinen kokeminen. Opetusta voidaan toteut- taa sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Opetuksen rakenne

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Perus- ja musiikkiopistota-son opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perus- ja musiikkiopistotasolle otetaan myös aikuisopiskelijoita, jotka opiskelevat mainittujen oppimäärien mukaisesti. Musiikkiopistossa jokaisella oppilaalla tulee olla pääaine. Solistista sivuaineopetusta järjestetään harkinnan mukaan. Suositus on, että pääaineessa tulee olla jokin kurssisuoritus ennen kuin oppilaalle myönnetään sivuaine. Perustasoa edeltää pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu varhaisiän musiikkikasvatus: musiikkileikkikoulu 0-6-vuotiaille ja soitinvalmennus 6-8-vuotiaille.
Opetusaika viikoittain
– pääaine soitin/laulu 45 min perustaso 3 jälkeen 60 min
– sivuaine soitin/laulu 30 min perustaso 1 jälk. 45 min

– yhteismusisointi 45-90 min harkinnan/tarpeen mukaan
Yhteismusisoinnin tulee sisältyä opintoihin koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.
– musiikin perusteet
musiikin perusteet 1-2 60 min
musiikin perusteet 3 90 min
yleinen musiikkitieto (pk. ja I) 90 min
kansanmusiikkitieto (pk. ja I) 90 min
säveltapailu I 90 min
musiikin teoria I 90 min
harmoniaoppi 90 min
Käytäntönä on, että musiikin perusteiden opetukseen osallistutaan jatkuvasti ilman välivuosia.
Periodien ym. poikkeamien vuoksi viikoittainen opetusaika voidaan jakaa toisinkin.
– soitinvalmennus
I vuosi 45 min/2 oppilasta
II vuosi 30 min/oppilas
III vuosi 30min/oppilas

– musiikkileikkikoulu
alle 3-vuotiaat 30 min
3-6-vuotiaat 45 min
kuvismuskari 90 min
Musiikkiopiston lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa: 17 syyslukukaudella ja 18 kevätlukukaudella.

Instrumentti- ja yhteismusisointitaidot/musiikin perustaso

Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Mahdollisuus soveltaa instrumenttitaitoja yhteismusisoinnin opintojen alusta lähtien on tärkeä musiikin iloa luova ja opiskelumotivaatiota vahvistava tekijä. Yhteismusisoinnin opetuksen toteuttamistavat ovat suhteessa oppilaan ikään ja instrumenttitaitojen tasoon. Opintojen eri vaiheissa työskentely voi tapahtua esimerkiksi työpajoissa, periodeina tai projekteina. Yhteismusisoinnin integroiminen musiikin perusteiden opetukseen soveltuu erityisesti opiskelun alkuvai-heeseen. Kuuluminen erilaisiin kokoonpanoihin ja tyylillisesti vaihteleva, vaikeusasteeltaan sopiva ohjelmisto tukee parhaiten oppilaan musiikillista kehitystä. Yhteismusisoinnin opetuksessa painottuu myös ryhmän jäsenten sosiaalisten taitojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittäminen.
Instrumentti- ja yhteismusisointitaidot/musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla yhteismusisoinnin merkitys oppilaan muusikkouden kehittämisessä korostuu. Instrumenttiopetus ja yhteismusisointi täydentävät toisiaan ja rakentavat yhdessä pohjan osaamiselle, jonka varaan itsenäinen musiikinharrastus ja mahdolliset myöhemmät ammattiopinnot voivat rakentua. Oppimista edistävä koulutuksellinen näkökulma on aina ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä.
Musiikin perusteet/musiikin perustaso

Opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisältöalueet – musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen, sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus – kattavat vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon peruskurssien oppiaineksen Suomen Musiikkioppilaitos-ten liiton tasosuoritusvaatimusten mukaan. Musiikin perusteiden opetus pyritään järjestämään niin, että se etenee rinnakkain instrumenttiopintojen kanssa ja soveltuvin osin myös yhteismusisointiin integroituna.
Musiikin perusteet/musiikkiopistotaso

Opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisältöalueet kattavat vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikkitiedon I-kurssien sekä harmoniaopin kurssin oppiaineksen Suomen Musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimusten mukaan.
Oppiaineet toteutetaan toisiinsa integroituina kolmen vuoden aikana
– ensimmäisenä vuonna on säveltapailua, mukana harmonian perustaitoja vapaan säestyksen avulla sekä pienimuotoista musiikkianalyysiä
– toisena vuonna painottuvat harmoniaopin taidot ja musiikki-analyysi
– kolmantena vuonna painottuvat tyylintuntemus ja musiikki-analyysi

Lisäopetus

Pakilan musiikkiopisto voi antaa musiikkiopistotason jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiin, mutta eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Lisäopetuksen tavoitteena on tukea erityislahjakkaiden nuorten musiikillista kehitystä kohti ammattilai-suutta. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opintojen tavoitteet ja opiskeltavat aineet.
Kuuntelukasvatus

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa opiskelua. Musiikkiopiston tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiik-kielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla.

Esiintymiskoulutus

Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, esiintyminen on erottamaton osa musiikinopiskelua. Esiintymiskoulutus alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyksiin. Musiikkiopisto pyrkii huolehtimaan siitä, että oppilaille on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja moni-puolisia palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä esiintymisjännityksen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn.
Valinnaiskurssit

Musiikkiopintoihin liittyvät, oppilaan musiikillista kehitystä tukevat valinnaiskurssit voivat laajentaa instrumenttitaitoja (esim. vapaa säestys, improvisointi), lisätä musiikin perusteiden tuntemusta (esim. musiikki-liikunta, sävellys), tai kehittää ilmaisu- ja esiintymistaitoja (luova ilmaisu, esiintymistaito). Valinnaiskursseina voidaan järjestää myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta.
Valinnaiskurssien laajuus ja opetusaika määritellään tapauskohtaisesti oppiaineksen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

OPISKELUAIKA

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta (= musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus). Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille; aikuisopiskelijoita otetaan samoin perustein kuin lapsia ja nuoria eli silloin, kun heillä on edellytykset opiskella perustason tai musiikkiopistotason oppimäärien mukaisesti.
Perustason oppimäärän kurssit:
– instrumentti- ja yhteismusisointitaidot: 1, 2 ja 3 (laulu 1 ja 2)
– musiikin perusteet: 1, 2 ja 3
– yleisen musiikkitiedon peruskurssi
Opetusta järjestettäessä otetaan joustavasti huomioon oppilaan ikä ja valmiudet sekä mahdolliset aikaisemmat tiedot ja taidot.
Perustason kurssien valmistamiseen/opiskeluun käytettävät ohjeelliset ajat (opettajan harkinnan mukaan):
– instrumentti- ja yhteismusisointitaidot
perustaso 1 2-3 vuotta
perustaso 2 2-3 vuotta
perustaso 3 2-3 vuotta

– musiikin perusteet
perustaso 1 2 vuotta
perustaso 2 2 vuotta
perustaso 3 2 vuotta

– yleinen musiikkitieto
peruskurssi 1 vuosi
Perustason opiskeluaika on 6-9 vuotta riippuen oppilaan iästä; laulussa 4-6 vuotta.
Lukuvuodessa on 35 työviikkoa. Edistymistä seurataan vuosittain.
Mikäli oppilaalla on riittävästi aikaisemmin hankittuja taitoja ja tietoja sekä ohjelmistoa, hän voi jättää väliin perustason 1 ja/tai 2 (1 laulussa). Päättösuoritus 3 (2) tulee tehdä Pakilan musiikkiopistossa päättötodistuksen saadakseen.

Musiikkiopistotason oppimäärän kurssit:
– instrumentti- ja yhteismusisointitaidot: I-kurssi
– musiikin perusteet: säveltapailu I, musiikin teoria I, harmoniaoppi
– yleinen musiikkitieto I

Musiikkiopistotason opiskeluaika on pääsääntöisesti 4 vuotta.
Viimeistään musiikkiopistotasolla instrumentti- ja yhteismusisointitaidot sisältävät jo vakiintuneessa kamarimusiikkikokoonpanossa musisoimisen solistisen opiskelun rinnalla (yhteensä noin 2,5 h/vko).

TASOSUORITUKSET, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Instrumentti- ja yhteismusisointitaidoissa suoritetaan perustasolla tasosuoritukset 1, 2 ja 3, laulussa 1 ja 2.

Tavoitteet ja sisällöt 1:
– luonteva musiikkisuhde
– instrumentin luonteva perushallinta
– perustekniikka: soittotavat
– notaatioon tutustuminen
– esiintymistilanteeseen tutustuminen
– teosten perusluonteen ilmaisu
– johdatus yhteismusisointiin (yht.musisointia myös tasosuoritusohjelmaan)
– luonteeltaan suuntaa-antava, kannustava tasosuoritus
– käytännön sovellus: kadenssit voi korvata säestystehtävällä

Tavoitteet ja sisällöt 2:
– edistyneempi instrumentin hallinta
– tulkintaa etsitään
– musiikillisten keinovarojen käytön monipuolistaminen
– yksinkertaisiin muotorakenteisiin ja eri tyylikausiin tutustuminen
– yhteismusisointia kaikille (myös tasosuoritusohjelmaan)
– käytännön sovellus: kadenssit voi korvata säestystehtävällä

Tavoitteet ja sisällöt 3:
– persoonallinen ote, tulkinnallinen rohkeus ja sointi
– oma muusikkous
– esiintymistilanteen hallinta
– eri aikakausien tyylien ja esityskäytäntöjen soveltaminen
– yhteismusisointi solistisen opiskelun rinnalla (tasosuoritusohjelmaan)
– käytännön sovellus esim. oma sävellys, vapaa säestys

Musiikin perusteissa suoritetaan perustasolla kurssit 1, 2 ja 3 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssi.
Musiikin perusteiden opetus tukee soitin- ja lauluopintoja, mutta on samalla itsenäinen aine, jossa musiikkia lähestytään eri näkökulmista kuin instrumentti-opetuksessa. Opetuksessa pyritään tarjoamaan oppilaille peruskäsitteitä, joiden avulla opitaan hahmottamaan ja jäsentelemään musiikillisia kokonaisuuksia ja ymmärtämään musiikin lainalaisuuksia.
Tavoitteet, perustaso:
– luodaan pohja musiikilliselle yleissivistykselle
– tutustutaan musiikillisiin peruskäsitteisiin
– harjoitetaan musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
– tutustutaan äänenkuljetuksen ja harmonian perusperiaatteisiin
– opetellaan länsimaisen taidemusiikin historian ja tyylin tuntemusta

Instrumentti- ja yhteismusisointitaidoissa suoritetaan musiikkiopistotasolla tasosuoritus I.
Tavoitteet ja sisällöt tasosuoritus I:
– itsenäinen työskentely
– monipuolinen yhteismusisointi
– suurten kokonaisuuksien hallinta
– kurssisuoritus konsertti

Musiikin perusteissa suoritetaan musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden kaikille yhteiset ja syventävät opinnot..
Tavoitteet, musiikkiopistotaso:
– perustasolla saatujen valmiuksien laajentaminen ja syventäminen, musiikillisen ajattelun kehittäminen
– laajempien musiikillisten kokonaisuuksien ymmärtäminen
– oppilas hallitsee perinteisen nuottikirjoituksen lainalaisuudet sekä keskeisen ammattisanaston
– äänenkuljetuksen ja harmonian periaatteiden ymmärtämisen syventäminen ja opitun soveltaminen käytäntöön
– musiikin historian ja tyylin tuntemuksen syventäminen
– oppilas saa valmiudet opitun aineksen itsenäiseen soveltamiseen, musiikki-harrastuksen itsenäiseen jatkamiseen sekä ammattiopintoihin

Sisällöt, perustaso ja musiikkiopistotaso:
Musiikin perusteiden opinnot sisältävät vähintään SML:n tasosuoritusvaatimusten mukaisen oppiaineksen. Seuraavat kohdat koskevat sekä perustason että opistotason opetusta:
– opetusmateriaalina pyritään käyttämään oikeita musiikkiesimerkkejä (taide, pop, kansanlaulut)
– musiikin perusteissa opittuja käsitteitä pyritään havainnollistamaan käyttämällä oppitunneilla oppilaiden omia instrumentteja/mahdollisia muita soittimia
– oppilaiden käytännön muusikkoutta harjoitetaan yhteismusisoinnin kautta; työstettävänä voi olla esimerkiksi yhdessä tehtävä sovitus tai oppilaan oma sävellys
– opetuksen osana käytetään oppilaiden omaa soitto-ohjelmistoa
– oppilaat tekevät omia sävellyksiä/sovituksia kullakin tasolla
– harmonian tuntemuksen opetuksessa käytetään vapaata säestystä; oppilaat oppivat soinnuttamaan korvakuulolauluja, tehtyjä diktaatteja ja omia sävellyksiään sekä hakemaan pianosta perussoinnut
– historian ja tyylin tuntemusta pyritään nivomaan jatkuvasti muuhun opetukseen
– kuuntelukasvatus ja konserttietikettien omaksuminen kuuluu olennaisena osana musiikin perusteiden opetukseen; oppilaiden kanssa käydään oman musiikkiopiston järjestämissä sekä muissa konserteissa mahdollisuuksien mukaan

– oppilaiden saama palaute ja arviointi on jatkuvaa
o arviointi perustuu oppilaan tuntityöskentelyyn ja mahdollisiin kirjallisiin kontrollointeihin lukuvuoden aikana
o perustasot muodostavat arvioinnissa yhden kokonaisuuden; 1 ja 2 -tasojen lopuksi suoritettavilla välikokeilla pyritään varmistamaan, että oppilaalla on tarvittavat valmiudet jatkaa ylemmälle kurssille, 3 on peruskurssitason varsinainen suoritus
o palautetta oppilaan työskentelystä pyritään antamaan suullisesti jokaisella tunnilla; kirjallista palautetta annetaan perustason sekä opistotason päättösuorituksen yhteydessä

OPPILASARVIOINTI

Arviointi on erittelyä instrumenttiopinnoissa esiin tulleista vahvuuksista ja kehittämistä vaativista osa-alueista. Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista, auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa ja motivoida oppilasta asettamalla opiskeluun välitavoitteita. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaista kannustavaa ja rakentavaa palautetta ja ohjausta itsearviointiin.

Arvosana-asteikko

Erinomainen 5 21-25 pistettä
Kiitettävä 4 16-20 pistettä
Hyvä 3 11-15 pistettä
Tyydyttävä 2 6-10 pistettä
Hyväksytty 1 1-5 pistettä
Uusittava
Perustaso 1 arvioidaan ilman arvosanaa. Perustaso 2 arvioidaan asteikolla 1-5. Perustaso 3 ja (2 laulu) sekä I-kurssi arvioidaan asteikolla 1-25 pistettä.
Musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5; muut kurssit arvioidaan ilman arvosanaa.
Instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla kolme, muissa tasosuorituksissa kaksi.
Musiikin perusteiden päättösuoritusten arvioitsijoita tulee olla yksi oman opettajan lisäksi, muut tasosuoritukset voi arvioida oma opettaja.
Kaikista suorituksista annetaan oppilaalle myös sanallinen palaute.

Arviointikriteerit

Erinomainen
Oppilas osoittaa erityistä, persoonallista lahjakkuutta, musikaalisuutta ja vahvaa teknistä osaamista.

Kiitettävä
Esitys on musikaalista ja hyvin hallittua. Mahdolliset puutteet eivät häiritse kokonaisuutta.

Hyvä
Esitys on teknisesti hyvä ja tulkinnallisesti tasapainoinen. Kokonaisuus kuitenkin kaipaa syventämistä.

Tyydyttävä
Kokonaisuus ei ole vielä selkeä. Esityksessä on joko musiikillisia tai teknisiä puutteita.

Hyväksytty
Suoritus nipin napin

Arvosanan korottaminen

Tasosuorituksesta tulee saada vähintään arvosana hyvä, mikäli aikoo jatkaa opintoja kohti seuraavaa tasosuoritusta. Perustason päättösuorituksesta 3 tulee saada vähintään kiitettävä, jotta pääsee jatkamaan suoraan musiikkiopistotasolle. Kiitettävää alemmalla arvosanalla oppilas pyrkii pääsykokeen kautta musiikkiopistotasolle. Arvosanalla hyvä voidaan ottaa myös suoraan musiikkiopistotasolle opettajan ja lautakunnan harkinnan mukaan. Mikäli oppilas saa tasosuorituksesta arvosanan, jolla hän ei pääse jatkamaan opintoja, hän voi halutessaan yrittää arvosanan korottamista kerran tasosuoritusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Tällöin tasosuoritusohjelmassa tulee vaihtaa vähintään yksi kappale.
Arvioinnin oikaiseminen

Laki taiteen perusopetuksesta 10§ : ”Oikaisun hakemisesta oppilaan suoritusten arviointiin säädetään asetuksella. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Ks. HallintolainkäyttöL, Yh 202. Asetus taiteen perusopetuksesta 3§: ”Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta.”
Todistusten sisältö

Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
– koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
– opinnot, joista päättötodistus annetaan
– oppilaan nimi ja henkilötunnus
– opiskeluaika
– oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
– musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
– osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
– muut mahdolliset opintosuoritukset
– rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
– opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
– lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
– maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetus-suunnitelman perusteiden mukaisesti
– maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
– arvosana-asteikko

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
– koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi
– opinnot, joista päättötodistus annetaan
– oppilaan nimi ja henkilötunnus
– opiskeluaika
– oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta
– musiikin perusteiden päättösuoritus (tai -suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta
– osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat
– muut mahdolliset opintosuoritukset
– rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
– opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
– lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
– maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti
– maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot
– arvosana-asteikko

Toteutamme Suomen Musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimuksia.
Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Mikäli oppilas on opiskellut jossakin toisessa musiikkioppilaitoksessa ja suorittanut tasosuorituksia, kiinnitetään huomiota siihen, minkä vaatimusten mukaisesti ne on suoritettu. Oppilas suorittaa pyrkiessään Pakilan musiikkiopistoon tasokokeen; ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi. Opintojen edistymistä seurataan vuosittain.

OPPILAAKSI OTTAMINEN

Ilmoittautuminen Pakilan musiikkiopiston pääsykokeisiin on huhtikuussa (tarkempi aika ilmoitetaan vuosittain Helsingin Sanomissa ja paikallislehdissä). Pääsykokeet järjestetään toukokuussa opetuksen päätyttyä. Musiikkileikkikouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä; muille järjestetään oppilaiden iän ja kehitystason huomioon ottava kypsyyskoe. Seuraavassa tarkempi erittely oppilaaksi ottamisen perusteista ikäkausittain:
Musiikkileikkikoulu

Muskariopetus on kaikille 0-6-vuotiaille lapsille avointa opetusta. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusta/ryhmiä räätälöidään tarpeen mukaan pyrkimyksenä se, että kaikki halukkaat voitaisiin sijoittaa opetuksen piiriin.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennusopetus on suunnattu 6-8-vuotiaille lapsille. Sen tarkoituksena on valmentaa varsinaisiin instrumenttiopintoihin.
Oppilaitokseen pyrittäessä järjestetään ko. ikäkaudelle mukautettu pääsykoetesti, jossa tarkkaillaan mm. musikaalisuutta, hahmotusta, ja keskittymistä.

Musiikin perustaso

Musiikin perustason opinnot sisältävät instrumentti- ja yhteismusisointi-taitojen sekä musiikin perusteiden perustason opinnot.
Musiikin perustasolle pyrkivälle oppilaalle suoritetaan yksilötesti, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: musikaalisuus, hahmotus, muisti, motivaatio ja ymmärrys opiskelun edellyttämästä säännöllisestä työskentelystä. Mikäli on aikaisemmin opiskellut musiikkia, voi antaa soittonäytteen täydentämään testiä.

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotason opinnot sisältävät instrumentti- ja yhteismusisointi-taitojen sekä musiikin perusteiden ns. I-kurssitasoiset opinnot.

Musiikkiopistotasolle pyrkivä oppilas, joka on suorittanut Pakilan musiikkiopistossa perustason opinnot pääaineessaan (=3) kiitettävästi, pääsee jatkamaan musiikkiopistotasolle ilman pääsykoetta. Lautakunnan harkinnan mukaan voidaan myös arvosanalla hyvä suoritettu tasosuoritus 3 hyväksyä suoraan musiikkiopistotason opintoihin oikeuttavana näyttönä.
Mikäli opiskelija on suorittanut perustason opinnot muualla kuin Pakilan musiikkiopistossa, suoritetaan testaus seuraavilla osa-alueilla:
– soittonäyte: kaksi erityylistä 3-tasoista teosta
– säveltapailunäyte: 3-tasoinen prima vista -laulu ja rytminlukutehtävä

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

Opetus on avointa vanhemmille. On suotavaa, että vanhemmat käyvät ainakin kerran lukukaudessa varsinkin alaikäisen oppilaan tunnilla tapaamassa opettajaa. Musiikkiopisto informoi oppilaitokseen pyrkijöitä kirjallisesti hakutilanteen yhteydessä musiikin opiskeluun liittyvistä asioista. Ensimmäiselle oppitunnille kutsutaan vanhemmat mukaan tutustumaan opettajaan ja opiskelun sisältöön. On suotavaa käyttää ns. läksyvihkoa, johon sekä opettaja että vanhemmat voivat kirjoittaa viestejä.

Ennen musiikkiopistotasolle siirtymistä oppilas (ja niin halutessaan myös hänen vanhempansa) kutsutaan opintojen suunnittelua koskevaan keskus-teluun rehtorin kanssa. Musiikkiopisto pyrkii järjestämään vanhemmille esim. musiikin perusteiden lyhytkursseja. Lukukausien kulkuun liittyvistä käytännön asioista musiikkiopisto tiedottaa koteihin jaettavilla tiedotteilla.

YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Pakilan musiikkiopisto tekee runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä toiminta-alueellaan että sen ulkopuolella.
– muut musiikkioppilaitokset: Helsingin alueen musiikkioppilaitokset tekevät yhteistyötä mm. järjestämällä yhteisiä konsertteja ja kursseja oppilaille ja opettajille
– poikkitaiteellisuus: Pakilan musiikkiopiston yhteistyö Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kanssa (kuvismuskari)
– seurakunnat: konserttitoiminta seurakuntien tiloissa
– Pakilan seurakunta: päiväkerhomuskari, musiikkiopiston messu ja joulukonsertti vuosittain
– koulut ja päiväkodit: konsertit kouluissa/päiväkodeissa ja koululaisilla/päiväkotilapsille musiikkiopiston tiloissa
– vanhainkodit, sairaalat, järjestöt, yhdistykset, yksityishenkilöt ym.: monipuolista konserttitoimintaa

OMAN ALUEEN KULTTUURIPALVELUJEN TUOTTAMINEN

Opetus

Pakilan musiikkiopisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kaikenikäisille opiskella musiikkia eri suuntautumisvaihtoehtojen mukaisesti.
Konsertit

Musiikkiopistolla on runsaasti erilaisia konsertteja: oppilaskonsertteja, opettajakonsertteja, vierailevia esiintyjiä jne.
Pakilan musiikkiopiston konserttivastaavat

Pakilan musiikkiopistolla on kaksi konserttitoiminnasta vastaavaa henkilöä, jotka järjestävät ohjelmaa erilaisiin tilaisuuksiin tarpeen mukaan.
Musiikkiohjelmaa on viety mm. seuraaviin yhteyksiin:
– yksityistilaisuudet
– paikalliset Lions Clubit
– sairaalat ja vanhainkodit
– koulut ja päiväkodit
– Suomen Punainen Risti
– yritykset

OPPILAITOKSEN ITSEARVIOINTI

Arviointi tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Lyhyen aikavälin arviointi
– opettajaneuvoston kokoukset
– ei-muodolliset keskustelut
– välitön palaute

Pidemmän aikavälin arviointi
– oppilaskyselyt 5 vuoden välein
– opettajakyselyt/kehityskeskustelut noin 3 vuoden välein
– isot työkokoukset vuosittain elokuussa ennen lukukauden alkua: syvällinen paneutuminen ja keskittyminen aiheisiin tarpeen mukaan (vierailevien asiantuntijoiden käyttö mahdollista)