Opistoinfo

 

Musiikin perusteiden ryhmät

Musiikin perusteiden opinnot ovat tärkeä ja pakollinen osa musiikinopintoja musiikkiopistossa, jossa toteutetaan taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää. Säännöllinen läsnäolo tunneilla antaa hyvät valmiudet musiikin ilmiöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja omaksumiseen. Korvaavuuksista sovitaan oppilaskohtaisesti.

Musiikin perusteita opiskellaan musiikkiopistossa instrumentti- ja/tai yhtyeopintojen ohessa seuraavasti:

PERUSTASO 1 –> PERUSTASO 2 –> PERUSTASO 3

Kukin taso on kestoltaan keskimäärin 2 vuotta. Perustasojen suorittamisen kautta, niin musiikin perusteissa kuin instrumenttiopinnoissa, oppilaalla on mahdollisuus musiikkiopiston päättötodistukseen.

Perustasojen (PT) 1-3 jälkeen opinnot jatkuvat Musiikkiopistotasolla (MO) yhteisin opinnoin ja syventävin kurssein.

Klassisilla mupe-tunneilla opiskellaan oppilaiden soitto-ohjelmiston lisäksi mm. kamari- ja orkesterimusiikkia. Opintojen tavoitteena on kulkea oppilaiden soitto-opintojen rinnalla soittamista tukien mutta myös itsessään tärkeänä aineena, jossa (soittotunteihin verrattuna) erityistä ovat musiikin nuotintamisen opiskelu ja nuoteista laulamisen taito. Lisäksi mupe-opinnot sisältävät musiikillisten ilmiöiden, kuten intervallien ja sointujen yksityiskohtaista tarkastelua.
Mupe -tunneilla opitaan myös sijoittamaan erityylisiä kappaleita musiikinhistorialliseen kontekstiinsa ja eri aikakausien säveltäjistä.
Tässä lukuvuoden 2017–18 alustavat ryhmäjaot KlasMuPe2017–18

Rytmimusiikin mupe-tunneilla opiskellaan monenlaisia rytmisiä, melodisia, harmonisia ja käsitteellisiä asioita. Asiat ovat ihan samoja kuin soittotunneillakin, niitä vain tarkastellaan aavistuksen eri kulmasta katsottuna. Tunneilla käytetään Tohtori Toonika-nimistä kirjaa (Otava), jossa on kaikki tasot 1–3 kuuntelutehtävineen kirjan mukana tulevalla CD:llä. Jokainen oppilas voi edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa, tehtäviä voi tehdä myös kotona. Erillistä koetta ei ole, vaan ”koe” on joka tunti. Jokaisen oppilaan työskentely kirjataan matriisiin, josta tasosuoritukset tulevat tehdyksi aikanaan puolihuomaamatta.

Huom! Tunnit vaihtuneet maanantaille, samat ajat muuten. Luokka 242

Kansanmusiikin mupe-tunneilla opitaan ja koetaan musiikkia kuunnellen, musisoiden, tanssien, laulaen, kehorytmein sekä erilaisten toiminnallisten harjoitusten ja tehtävien kautta niin isommassa ryhmässä, pienryhmissä kuin yksilötyöskentelyä hyödyntäen. Sisältöalueita ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä kansanmusiikin historian, tyylien ja ilmiöiden tuntemus. Työmuodot ovat toiminnallisia ja musisointilähtöisiä. Säveltäminen, sovittaminen ja improvisaatio ovat tärkeässä roolissa kansanmusiikin opetuksessa, myös yhtyemusisointi-, vapaasäestys- sekä musiikin kuulonvaraisen omaksumisen taitoja harjoitellaan musiikin perusteiden tunnilla. Materiaalina käytetään kansanmusiikkiohjelmistoa sekä Tohtori Toonika -oppikirjaa. Opetuksessa pyritään vuorovaikutukseen instrumentti- ja yhtyeopintojen kanssa ja musiikkiopiston vuotuisiin tapahtumiin osallistutaan myös mupeopintojen kautta.
Tässä lukuvuoden 2017–18 alustavat ryhmäjaot KaMuperusteet